Uprawnienia na wózki widłowe.

Jeśli chcemy kierować wózkami widłowymi jezdniowymi, które mają własny napęd silnikowy konieczne będzie posiadanie odpowiednich uprawnień. Wszystkie inne wózki napędzane są siłą mięśni i można je obsługiwać bez zezwoleń. Wydawaniem uprawnień na urządzenia tego typu będzie zajmować się w naszym kraju Urząd Dozoru Technicznego. Ten urząd zajmuje się dozorem nad eksploatacją oraz tworzeniem i zatwierdzaniem kursów na urządzenia transportu bliskiego, tak zwane UTB. Te funkcję pełni Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Uzyskanie uprawnienia przez ten urząd są rzadsze. W naszym kraju mamy trzy rodzaje uprawnień, gdy chodzi o wózki widłowe: - Imienne, które wydawane są przez zakład pracy - Zaświadczenia kwalifikacyjne – wydawane przez UDT. - Książka operatora – wydawana przez wspominany Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Jak je zdobyć?

Uprawnienia tylko i wyłącznie na wózki widłowe silnikowe.

Do obsługi wózków jezdniowych wyposażonych we własny napęd silnikowy niezbędne są odpowiednie uprawnienia. Wszystkie inne wózki, napędzane siłą mięśni pracownika mogą być obsługiwane bez posiadania zezwoleń. Imienne zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Imienne zezwolenie, które wydawane będzie przez zakład pracy jest ważne wyłącznie dla tego zakładu. Jeśli chcemy takie zezwolenie uzyskać należy mieć kurs, który będzie opracowany i przekazany do UDT. Kurs ten kończy się egzaminem przez komisją z ośrodka. Następnie z dokumentami można się udać do pracodawcy i on będzie wystawiał imienne zezwolenie. Jeśli chcemy mieć dalej takie zezwolenie w innym zakładzie należy pracodawcy pokazać wszystkie dokumenty, ponieważ wtedy będzie można uzyskać wystawienie kolejnego zezwolenia. Kursy, które są konkretyzowane przez UTD posiadają odpowiednią liczbę godzin, która jest określona przez godziny lekcyjne. Jeśli posiadane zaświadczenie ma określoną liczbę godzin takie konkretne zezwolenie będzie można uzyskać. Jeśli wózek zasilany będzie LPG należy również przejść kurs dotyczący wymiany butli.

Zaświadczenie kwalifikacyjne

Zaświadczenie jest wydane przez UDT i w przeciwieństwie do imiennego zezwolenia uprawnia do prowadzenia wózków na terenie całego kraju. Dokument taki będzie bezterminowy. W tym przypadku program jest przygotowywany przez ośrodek szkoleniowy, który wcześniej musi uzyskiwać zatwierdzenie od UDT. Program opracowany musi spełnić minimalne wymagania, które dotyczą programów szkoleniowych. Nie może to być szkolenie krótsze niż 35 godzin i będzie dotyczyć jednej z kategorii UTB. Wszystko kończy się egzaminem, który jest przeprowadzony przez egzaminatora z UDT. Składa się on z części praktycznej i pisemnej.

O serwisie

Operator wózka widłowego w dzisiejszych czasach, ma bardzo duże szanse na znalezienie pracy. Dowiedz się jakie są rodzaje uprawnień, rodzaje wózków widłowych i wymagania dotyczące kursu.

kontakt@eu-praca.pl

Galeria